Privacyverklaring

Berna’s droomtaarten, gevestigd aan Tahiti 1 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bernasdroomtaarten.nl

Tahiti 1

2721 GL te Zoetermeer

+31651316524

Berna Tims-Slebe is de Functionaris Gegevensbescherming van Berna’s droomtaarten. Zij is te bereiken via Bernasdroomtaart@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Berna’s droomtaarten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Bernasdroomtaarten@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Berna’s droomtaarten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Berna’s droomtaarten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berna’s droomtaarten) tussen zit. Berna’s droomtaarten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Office; (Excel) om de berekening te maken voor de factuur, (Power Point) om foto’s te bewerken voor mijn website, (Words) om plaatjes te bewerken bestemd voor decoratie. Dit heeft geen gevolgen voor de betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Berna’s droomtaarten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

<1 jaar

Voor eventueel de volgende bestelling

Adresgegevens

<1 jaar

Voor eventueel de volgende bestelling

Telefoonnummer

<1 jaar

Voor eventueel de volgende bestelling

E-mailadres

<1 jaar

Voor eventueel de volgende bestelling

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

>5 jaar

Om bij te houden hoe, wie en waar mensen vandaan komen die de website bekijken. Dit gebeurt via het bedrijf dat de website beheert. Hierbij worden geen namen, adressen etc vermeld.

Lijst met contactgegevens van de klant via een app

<1 jaar

Voor eventueel de volgende bestelling

Delen van persoonsgegevens met derden

Berna’s droomtaarten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Berna’s droomtaarten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berna’s droomtaarten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Bernasdroomtaarten@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Berna’s droomtaarten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Berna’s droomtaarten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Bernasdroomtaarten@hotmail.com

15 mei 2018